fbpx
 • 055/55.10.98
 • info@gauvan.be

Vraag hier mijn VerbouwPremie aan

Vraag nu mijn VerbouwPremie aan

Burgers en ondernemingen kunnen vanaf nu via het online loket

Mijn VerbouwPremie voor investeringen in energie-efficiëntie en woningkwaliteit aanvragen. Bereken via de simulator wat dit voor u betekent. 

Wat

Volgende werken komen in aanmerking voor de premie voor de categorie ramen en deuren:

 • plaatsen van nieuwe hoogrendementsbeglazing zoals hoogrendementsglas, transparante kunststofplaten (polycarbonaat) of lichtkoepels
 • afbreken en plaatsen van ramen en deuren met hoogrendementsbeglazing
 • plaatsen van volle buitendeuren (buitendeuren zonder beglazing)
 • afbreken en plaatsen van borstweringen of balustrades bij lage ramen
 • plaatsen van een dakdoorbreking, zoals de dak(vlak)ramen en de lichtkoepels met een U-waarde van maximaal 1,0 W/m²K en de lichtkoker.

Premies voor lichtkoepels en dakramen kunnen ook onder de categorie dak aangevraagd worden op voorwaarde dat het dak wordt geïsoleerd of wanneer aangetoond kan worden dat het dak in het verleden reeds geïsoleerd werd.

Voor wie

 • Elke eigenaar en investeerder in een bestaand woon en niet-woongebouw komt in aanmerking voor een premie voor het  plaatsen van hoogrendementsbeglazing.
 • Eigenaar-bewoner uit de middelste en laagste inkomensgroepen of verhuurder aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) kan de premie ook aanvragen voor de overige werken (zie rubriek ‘Wat’). 
 • Bij werken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw
 • komt de premie voor het  plaatsen van hoogrendementsbeglazing toe aan de investeerder van het volledige appartementsgebouw. Is er een vereniging van mede-eigenaars (VME) opgericht? Dan komt de premie toe aan hen.

Voor welke gebouwen

 • Het gebouw moet minstens 15 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag van Mijn VerbouwPremie.  Deze controle gebeurt aan de hand van de aansluitingsdatum op het elektriciteitsdistributienet of op basis van de meest recente gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij betwisting geldt de oudste van de twee data.
 • Elk gebouw dat minstens 15 jaar oud is, komt in aanmerking voor een premie voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing. Voor de andere werken (zie rubriek ‘Wat’) komen enkel woningen en appartementen van eigenaar-bewoners of SVK-verhuurders in aanmerking.

U kunt de premie aanvragen voor de

 • renovatie van een bestaand gebouw, zoals een woning, een appartement, een appartementsgebouw of niet-woongebouw gelegen in het Vlaamse Gewest. 
 • realisatie van een nieuwe woning (gelegen in het Vlaamse Gewest) door herbestemming (het verbouwen van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld een bedrijfspand of schuur die wordt verbouwd tot een woning).  

Een gebouw dat gesloopt en volledig herbouwd wordt, komt niet in aanmerking. Voor vervangingsbouw geldt in veel gevallen een verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw (6% i.p.v. 21%). Particulieren die niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief, kunnen in het Vlaamse gewest onder bepaalde voorwaarden een sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

Andere voorwaarden

 • Enkel werken uitgevoerd door een aannemer komen in aanmerking.
 • U kunt slechts om de 5 jaar (na aanvraagdatum) van een eerdere Mijn VerbouwPremie voor deze categorie) een premie krijgen voor de categorie ramen en deuren. Vraagt u de huidige renovatiepremie voor de categorie ramen en deuren aan vanaf 7 mei 2022 (de dag na de bekendmaking van het besluit in het Belgisch staatsblad)? Dan begint de periode van 5 jaar reeds te lopen.
 • Wanneer u als eigenaar-bewoner behoort tot de middelste of laagste inkomenscategorie of wanneer u, ongeacht uw inkomen, verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK), kunt u een premie krijgen voor het afbreken en het plaatsen van ramen en buitendeuren met hoogrendementsbeglazing. U moet op het moment van de premieaanvraag voldoen aan de eisen voor ventilatievoorzieningen, zoals een ventilatiesysteem of roosters in droge ruimtes waar ramen werden vervangen (in de ramen, rolluikkasten of buitenmuren). Voldoet u niet aan de ventilatievoorwaarde? Dan kunt u enkel een premie krijgen voor de nieuwe geplaatste hoogrendementsglazing, zoals deze geldt voor eigenaar-bewoners uit de hoogste inkomensgroep. U kunt dan kan ook geen premie krijgen voor de ramen in de natte ruimtes. Plaatst u enkel nieuwe beglazing in bestaande ramen? Dan kunt u enkel een premie krijgen voor de nieuwe geplaatste hoogrendementsglazing, zoals deze geldt voor eigenaar-bewoners uit de hoogste inkomenscategorie.
 • Voorwaarde bij het plaatsen van borstweringen en balustrades bij lage ramen
  Wanneer u als eigenaar-bewoner behoort tot de middelste of laagste inkomenscategorie of wanneer u, ongeacht uw inkomen, verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK), kunt u enkel een premie krijgen voor het afbreken en plaatsen van borstweringen en balustrades bij lage ramen als u hoogrendementsbeglazing plaatst in deze ramen of u kunt aantonen dat er vroeger al hoogrendementsbeglazing werd geplaatst in deze ramen.
 • De Ug-waarde van de hoogrendementsbeglazing of de U-waarde van de transparante kunststofplaten of lichtkoepels mag maximaal 1,0W/m²K bedragen.
  De Ug-waarde van het geplaatste glas moet berekend zijn volgens NBN EN 673 in overeenstemming met de CE-markering .De U-waarde van de transparante kunststofplaat (polycarbonaat) moet bepaald zijn volgens NBN EN 16153 in overeenstemming met de CE-markering. De U-waarde van de lichtkoepel, moet bepaald zijn volgens NBN EN 1873, overeenstemming met de CE-markering.
 • De hoogrendementsbeglazing moet geplaatst zijn in ruimtes die na het plaatsen van de beglazing direct of indirect verwarmd worden.
 • De U-waarde van nieuw geplaatste volle buitendeuren mag maximaal 2,0Wm²/K bedragen.
 • Het plaatsen van glas in een veranda komt niet in aanmerking. Dit is een ruimte waarvan de dakbedekking voor minstens de helft transparant is en de toegevoegde wanden voor minstens de helft uit glas bestaan en die volledig kan afgesloten worden van de rest van de woning.
 • Het schilderen van het buitenschrijnwerk en plaatsen van garagepoorten, vliegenramen, vliegendeuren en rolluiken komen ook niet in aanmerking voor de premie.
 • Ook bij de tijdelijke premieverhoging voor beschermde afnemers geldt de ventilatievoorwaarde.

Voorwaarden over facturen

 • U kunt Mijn VerbouwPremie aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor u nog geen renovatiepremie en/of energiepremie bij Fluvius heeft aangevraagd en waarvoor nog geen premie werd toegekend en dit voor alle categorieën van werken. Heeft u in het verleden een renovatiepremie of energiepremie van Fluvius aangevraagd voor bijvoorbeeld werken aan de muren, kunt u zonder wachttijd Mijn VerbouwPremie aanvragen voor andere facturen en andere werken aan de muren.
 • De facturen die u bij de aanvraag moet bijvoegen, mogen op de aanvraagdatumvan de premie maximaal 2 jaar oud zijn (24 maanden). Dit geldt zowel voor tussentijdse facturen als voor de eindfactuur.
 • Tussen 1 oktober en 31 december 2022 kunt u premies aanvragen voor facturen die maximaal 2 jaar en 3 maand oud zijn op de aanvraagdatum (i.p.v. maximaal 2 jaar oud zijn).
 • Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) moet minimaal 1000 euro (exclusief btw) zijn om in aanmerking te komen voor de premie.

Alle bovengenoemde voorwaarden zijn cumulatief.

De premie voor het plaatsen van nieuwe hoogrendementsbeglazing komt in aanmerking voor de BENO-pass als er voor de woning of het appartement reeds een BENO-pass werd geactiveerd. Indien voor de woning of het appartement voor 1 juli 2022 geen premie werd aangevraagd en goedgekeurd bij Fluvius voor een eerste investering waarvan de laatste factuur dateert van 2021, kan de BENO-pass niet meer geactiveerd worden.

Bedrag

Benieuwd welke premies u kunt aanvragen en op welk premiebedrag u recht hebt? Raadpleeg de simulator. Het bedrag hangt af van de aard van het gebouw (zie 1 of 2 hieronder) en wie het aanvraagt. Onderstaande premiebedragen gelden voor alle premieaanvragen tot en met 31-12-2023.

Belangrijkste voorwaarden met betrekking tot ventilatie:

Mijn VerbouwPremie – ventilatie-eisen

Via Mijn VerbouwPremie ondersteunt de Vlaamse overheid de vervanging van ramen en deuren. Informatie daarover vindt u op www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-ramen-en-deuren.

Onder meer het plaatsen/vervangen van ramen (glas + schrijnwerk) komt in aanmerking voor Mijn VerbouwPremie, maar daarbij moet voor de hogere premies in de middelste en laagste inkomensgroep wel worden voldaan aan de ventilatievoorzieningen van het Energiebesluit.

Waarom is ventilatie vereist bij het vervangen van vensters en deuren?
Het vervangen van buitenschrijnwerk in woningen verbetert zowel de globale isolatie als de luchtdichtheid van de woning, waardoor het energieverbruik zal dalen. Die verbetering mag echter niet ten koste gaan van het gezond binnenklimaat in de woning. Gecontroleerd en voldoende ventileren is dus belangrijk.

Daarom geldt als voorwaarde voor de hogere Mijn VerbouwPremie in de middelste en laagste inkomensgroep (en verhuur via een sociaal verhuurkantoor) de verplichting om aan de ventilatievoorwaarden uit het Energiebesluit van 19/11/2010 te voldoen.

Indien niet voldaan wordt aan de ventilatie-eisen, valt men terug op de Mijn VerbouwPremie uit de hoogste inkomensgroep voor de vervanging van glas (16 euro per m²).

Welke ventilatie-eisen gelden voor niet-vergunningsplichtige renovatiewerken?

• in alle droge ruimten (woonkamer, slaapkamer, studeerkamer, speelkamer, hobbyruimte …) waar vensters worden vervangen of toegevoegd, zijn minimale toevoeropeningen verplicht;
• er zijn geen eisen voor de ramen die worden vervangen in natte ruimten (badkamer, toilet, keuken, wasplaats) of in gangen, zolder, bergruimte, kelder of garage, voor zover in de droge ruimten waar ramen werden vervangen, voldaan is aan de ventilatieverplichting.

Als er voor een ruimte een verplichting geldt, moet minstens het debiet uit de onderstaande tabel worden gerealiseerd (zie tabel hier). In een ruimte waar vensters worden vervangen, mag het debiet wel beperkt worden tot 45 m³/h per lopende meter venster, dat wordt vervangen of toegevoegd. Die beperking geldt enkel in de ruimten waar er te weinig vensters worden vervangen en dus te weinig vensterbreedte beschikbaar is om het minimum debiet uit onderstaande tabel te behalen.

Enkele voorbeelden

Bv. in een woonkamer met een oppervlakte van 25 m² wordt 1 venster met een breedte van 1,5 m vervangen. De te plaatsen ventilatievoorziening(en) moet minstens een debiet van 25 m² x 3,6 m³/h.m² = 90,00 m³/h kunnen realiseren. Vermits de breedte van de vensters beperkt is tot 1,5 meter, mag het debiet beperkt worden tot 1,5 meter *45 m³/h = 67,5 m³

Bv. in een woonkamer met een oppervlakte van 50 m² worden 3 vensters met een breedte van 1,5 m vervangen. De te plaatsen ventilatievoorziening(en) moet minstens een debiet van 50 m² x 3,6 m³/h.m² = 180,00 m³/h kunnen realiseren. Het volstaat om het debiet te beperken tot minstens 150 m³/h voor een woonkamer.

Bv. in een woonkamer met een oppervlakte van 40 m² worden 3 vensters met een breedte van 1,5 m vervangen. De te plaatsen ventilatievoorziening(en) moet minstens een debiet van 40 m² x 3,6 m³/h.m² =
144,00 m³/h kunnen realiseren. Indien bvb slechts 2 van de 3 ramen vervangen worden mag het debiet beperkt worden tot 3 meter * 45m²/h = 135 m³/h.

Bv. in een slaapkamer met een oppervlakte van 16 m² en met één venster met een breedte van 1 m wordt het venster vervangen. Volgens de tabel zou de te plaatsen ventilatievoorziening een debiet van 16 m² x 3,6 m³/h.m² = 57,60 m³/h moeten realiseren. Gezien de beperkte vensterbreedte mag het gerealiseerde debiet worden beperkt tot minstens 45 m³/h (namelijk 45³/h x 1 lopende meter venster).

Bv. in een slaapkamer met een oppervlakte van 6 m² en met één venster met een breedte van 1 m wordt het venster vervangen. Volgens de tabel zou de te plaatsen ventilatievoorziening een debiet van 6 m² x 3,6 m³/h.m² = 21,60 m³/h moeten realiseren. Het minimale debiet in een slaapkamer dient echter minstens 25 m³/h te bedragen. Met een venster van 1 meter breed is het perfect mogelijk om dit debiet van 25 m³/h ter realiseren.

De ventilatie hoeft niet noodzakelijk via raamroosters te gebeuren. Indien u een ander systeem van ventilatie voorziet (bvb een ventilatiesysteem type D met centrale aanvoer en afvoer van lucht) en waarvan u kunt aantonen dat dit voldoet aan de eisen, volstaat dit eveneens in het kader van de ventilatie-eisen voor de Mijn VerbouwPremie.

Vraag uw raamconstructeur, fabrikant … naar ventilatievoorzieningen die de vereiste debieten kunnen realiseren.

Voor vergunningsplichtige renovatiewerken moet u voldoen aan de ventilatie-eisen die gelden binnen de EPB-regelgeving om te voldoen aan de ventilatievoorwaarden van de Mijn VerbouwPremie.

Meer info over ventileren en over de werking van ventilatiesystemen vindt u op
www.energiesparen.be/ventilatie.